Maria Ewa Letki

Królewna w koronie

Ezop, 2005

© maria ekier